STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 197/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 572/SGTVT ngày 20/3/2018
2 196/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 712/SXD ngày 20/3/2018
3 195/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 343/SKHĐT - TH ngày 21/3/2018
4 193/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 214/STTTT ngày 19/3/2018
5 192/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 584/SLĐTBXH ngày 19/3/2018
6 180/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 573/SLĐTBXH ngày 19/3/2018
7 74/BC-UBND 22/3/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông đến Quý I năm 2018
8 472/QĐ-UBND 22/3/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho UBND các xã bốc xếp, vận chuyển gạo
9 470/QĐ-UBND 22/3/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ chuyển công tác theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ
10 384/UBND 22/3/2018 V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp
11 383/UBND 22/3/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về Giải thưởng môi trường
12 382/UBND 22/3/2018 V/v góp ý dự thảo quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý, sử dụng
13 381/UBND 22/3/2018 V/v tăng chuyến xe buýt, tuyến số 10(Quảng Ngãi - Sơn Tây)
14 380/UBND 22/3/2018 V/v tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
15 468/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Chinh
16 467/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Mai
17 466/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Nỏ
18 465/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Loài
19 464/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Văn Liết
20 463/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Lai
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10