Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
591/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn Công văn số 1599/SKHĐT-KTN ngày 13/10/2017
590/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 93/VPĐP ngày 13/10/2017
587/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1851/SNV-CCVC ngày 13/10/2017
586/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2718/SGTVT - QLGT ngày 12/10/2017
585/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 2710/STC -NS ngày 13/10/2017
1930/QĐ-UBND 17/10/2017 Trưng dụng công chức, viên chức phục vụ Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp vùng giáp ranh hai tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Nam
1282/UBND 17/10/2017 V/v chấn chỉnh yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh không đúng quy định của Pháp luật
1280/UBND 17/10/2017 V/v cử cán bộ tham gia tập huấn công tác Ngoại giao Văn hóa
1279/UBND 17/10/2017 V/v thuyên chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (Võ Thị Thanh)
1278/UBND 17/10/2017 V/v thuyên chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo(Võ Thị Ly)
10/TB-HĐXT 17/10/2017 V/v thay đổi thời gian phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã huyện Sơn Tây
583/PC-VP 16/10/2017 Chuyển phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 2608/SLĐTBXH ngày 11/10/2017
582/PC-VP 16/10/2017 Chuyển phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 2601/SLĐTBXH ngày 11/10/2017
581/PC-VP 16/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính -Kế hoạch Công văn số 2654/STC ngày 9/10/2017
579/PC-VP 16/10/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2992/SXD-QLXD ngày 09/10/2017
578/PC-VP 16/10/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 4899/STNMT -MT ngày 11/10/2017
40/HĐND 16/10/2017 V/v khắc phục những sai sót, tồn tại trong công tác ban hành văn bản QPPL của HĐND huyện
1912/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v bổ sung kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để chi trả lương chuyển ngạch cho công chức
1911/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v điều chỉnh dự toán của Thanh tra huyện sang bổ sung cho Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1907/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v bổ sung kinh phí cho Văn phòng Huyện ủy để chi trả trợ cấp lần đầu cho công chức theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ
1905/QĐ-UBND 16/10/2017 V/v phân công công tác cho ông Trần Tuấn Nguyên công chức xã Sơn Liên
161/GM-UBND 16/10/2017 Họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017,triển khai kế hoạch năm 2018
160/GM-UBND 16/10/2017 Họp Ban tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi- Quảng Nam
1277/UBND 16/10/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định về việc Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
1275/UBND 16/10/2017 V/v khắc phục tồn tại, sai sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10