Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
65/PC-VP 30/1/2018 Chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 397/STNMT -QLĐ ngày 23/01/2018
64/PC-VP 30/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 191/STC -TTr ngày 24/01/2018
63/PC-VP 30/1/2018 Chuyển phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 266/SXD-TTr ngày 24/01/2018
228/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc điều chỉnh mức lương cho ông Đinh Văn Bảo
227/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc xếp ngạch, bậc lương cho bà Nguyễn Thị Kiều Hương
226/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc xếp ngạch, bậc lương cho ông Đinh Văn Phương
225/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc xếp ngạch, bậc lương cho bà Đinh Thị Hoa
224/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc xếp ngạch, bậc lương cho ông Đinh Văn Trai
223/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc xếp ngạch, bậc lương cho ông Đinh Văn Trúc
222/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc xếp ngạch, bậc lương cho ông Hoàng Minh Tuấn
221/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 và cắm mốc ranh giới quy hoạch Công trình: Đường đô thị 02(Quảng trường - ĐT.05) Địa điểm xây dựng: xã Sơn Mùa - huyện Sơn Tây
220/QĐ-UBND 30/1/2018 Về việc trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức, phương tiện phục vụ diễu hành ra quân tuyên truyền hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018
219/QĐ-UBND 30/1/2018 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
155/KH-UBND 30/1/2018 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2018
154/UBND 30/1/2018 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương
152/UBND 30/1/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
151/UBND 30/1/2018 V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
07/KH-HĐND 30/1/2018 Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Phương án đầu tư Khu dân cư Đồng Bà Cầu và Khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 02/6/2014 và Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện
06/CTr-HĐND 30/1/2018 Chương trình giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2018
62/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 156/SNNPTNT ngày 17/01/2018
61/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 16/PCTTTKCN ngày 25/01/2018
60/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 395/STNMT -MT ngày 23/01/2018
20/BC-UBND 29/1/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)"về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"
150/UBND 29/1/2018 V/v khẩn trương báo cáo về tình hình sản xuất, đời sống của người dân sau tái định cư thủy điện Đăkđrinh phục vụ Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
15/GM-UBND 29/1/2018 Kiểm kê và giao nhận tài sản, nhân sự thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng về UBND 06 huyện miền núi và UBND huyện Lý Sơn quản lý
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10