Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
2829/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
415/BC-UBND 29/12/2017 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
371/BC-UBND 4/12/2017 Tình hình phát triển ngành nghề nông thôn năm 2017
1403/UBND 9/11/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao;điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu.
311/BC-UBND 23/10/2017 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây
1645/QĐ-UBND 29/9/2017 V/v giao nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2017 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2018 - 2019 Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)
1472/QĐ-UBND 20/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1471/QĐ-UBND 20/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1470/QĐ-UBND 20/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
145/GM-UBND 19/9/2017 Tập huấn cho cán bộ xây dựng Nông thôn mới các cấp
1336/QĐ-UBND 7/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1335/QĐ-UBND 7/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1334/QĐ-UBND 7/9/2017 Ban hành Quy định quản lý và xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
967/UBND 4/8/2017 V/v xin điều chỉnh danh mục dự án báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
227/BC-UBND 31/7/2017 Kết quả rà soát, đề xuất thực hiện nội dung " Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện
984/QĐ-UBND 28/7/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
795/UBND 30/6/2017 V/v lập danh mục dự án báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
203/BC-UBND 30/6/2017 V/v cung cấp thông tin vật liệu cát, sỏi phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
198/BC-UBND 30/6/2017 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017
762/UBND 22/6/2017 V/v cung cấp thông tin vật liệu cát, sỏi phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
168/BC-UBND 6/6/2017 Tình hình kinh phí khen thưởng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015
80/GM-UBND 30/5/2017 Kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017
620/QĐ-UBND 29/5/2017 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (nguồn ngân sách Trung ương)
145/BC-UBND 23/5/2017 Công tác quản lý, tài nguyên nước đối với lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Tây
616/UBND 18/5/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện
  1    2    3    4    5