Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
195/KH-UBND 12/2/2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
190/KH-UBND 9/2/2018 Triển khai thực hiện Đề án"Xã hội háo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn huyện Sơn Tây
85/PC-VP 8/2/2018 Chuyển phòng Tư pháp Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2018
70/PC-VP 5/2/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/1/2018
155/KH-UBND 30/1/2018 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2018
132/UBND 24/1/2018 V/v phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của Phòng Tư pháp
33/PC-VP 17/1/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 02/KH-UBDN ngày 10/01/2018
760/PC-VP 15/12/2017 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 7656/KH-UBND ngày 11/12/2017
759/PC-VP 15/12/2017 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 1083/STP ngày 12/12/2017
391/BC-UBND 12/12/2017 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
1535/UBND 8/12/2017 V/v báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
1517/UBND 4/12/2017 V/v xin phép không tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
1508/UBND 30/11/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ
716/PC-VP 29/11/2017 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 7254/KH-UBND ngày 23/11/2017
176/GM-UBND 20/11/2017 Dự hội nghị tập huấn triển khai quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
346/BC-UBND 16/11/2017 Kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt nam năm 2017
344/BC-UBND 16/11/2017 Kết quả thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện Sơn Tây
339/BC-UBND 14/11/2017 Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
1420/UBND 14/11/2017 V/v đính chính phần căn cứ pháp lý tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện
652/PC-VP 10/11/2017 Chuyển Phòng tư pháp Công văn số 956/STP -VBQP ngày 07/11/2017
334/BC-UBND 9/11/2017 Thống kê số liệu công tác Tư pháp năm 2017 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP của Bộ Tư Pháp
333/BC-UBND 9/11/2017 Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện Sơn Tây
639/PC-VP 7/11/2017 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 931/STP -BTTP ngày 01/11/2017
636/PC-VP 7/11/2017 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 941/STP-VP ngày 02/11/2017
1313/UBND 23/10/2017 V/v báo cáo thống kê công tác tư pháp theo Thông tư số 04/2016/Tt-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp
  1    2    3    4    5    6    7