Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
33/BC-UBND 12/2/2018 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017
38/UBND 11/1/2018 V/v đăng ký giao chi tiết dự toán chi từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 (Chương trình 30a)
2827/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội. Địa điểm thực hiện: Thôn Huy Ra Lùn và Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
2826/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống cây Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
2825/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống cây ăn quả và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
2824/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống lúa, phân bón và công cụ sản xuất. Địa điểm thực hiện: Thôn Tu La và thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
2823/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
2822/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội. Địa điểm thực hiện: Thôn Gò Lã và thôn Đăk Trên, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
2820/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại thôn Tu La và Huy Ra Long xã Sơn Mùa (dự án trồng trọt)
2819/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống cây ăn quả và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Long, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
2818/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên. Địa điểm thực hiện: Thôn Tang Tong, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
2817/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên. Địa điểm thực hiện: thôn Nước Vương, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
2816/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Doa, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
2814/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại Thôn Huy em, xã Sơn Mùa(dự án trồng trọt)
2813/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại Thôn Huy em, xã Sơn Mùa(dự án lâm nghiệp)
2812/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Gò Lã, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
2811/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
2810/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại Thôn Huy Ra Lung và Huy Ra Long, xã Sơn Mùa(dự án chăn nuôi)
2807/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Nước Tang, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2806/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2805/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
2803/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên. Địa điểm thực hiện: Thôn Tà Ngàm, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
2802/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội. Địa điểm thực hiện: Thôn Tà Ngàm, xã Sơn lập, huyện Sơn Tây
2801/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống lúa, phân bón, công cụ sản xuất. Địa điểm thực hiện: Thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
2800/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống lúa, phân bón và công cụ sản xuất. Địa điểm thực hiện: Thôn Tà Ngàm, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10