Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
89/PC-VP 12/2/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 177/SVHTT ngày 07/02/2018
88/PC-VP 9/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 411/UBND-NNTN ngày 23/01/2018
86/PC-VP 9/2/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 179/SNV ngày 31/1/2018
85/PC-VP 8/2/2018 Chuyển phòng Tư pháp Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 05/2/2018
84/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 270/SNNPTNT ngày 30/01/2018
83/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 590/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2018
81/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 289/STC ngày 02/02/2018
80/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 376/SXD ngày 05/02/2018
79/PC-VP 8/2/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 149/SKHĐT ngày 05/2/2018
78/PC-VP 7/2/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 287/SNNPTNT ngày 31/1/2018
76/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 115/SKHĐT ngày 29/01/2018
75/PC-VP 6/2/2018 Chuyển phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 466/UBND ngày 26/1/2018
74/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 273/SGTVT ngày 31/01/2018
72/PC-VP 6/2/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 582/UBND ngày 30/01/2018
70/PC-VP 5/2/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/1/2018
65/PC-VP 30/1/2018 Chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 397/STNMT -QLĐ ngày 23/01/2018
64/PC-VP 30/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 191/STC -TTr ngày 24/01/2018
63/PC-VP 30/1/2018 Chuyển phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 266/SXD-TTr ngày 24/01/2018
62/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 156/SNNPTNT ngày 17/01/2018
61/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 16/PCTTTKCN ngày 25/01/2018
60/PC-VP 29/1/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 395/STNMT -MT ngày 23/01/2018
58/PC-VP 26/1/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 369/UBND-KT ngày 22/01/2018
55/PC-VP 24/1/2018 Chuyển Phòng Tài Nguyên và Môi trường Công văn số 309/STNMT ngày 18/01/2018
52/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông Tin Công văn số 61/STTTT ngày 18/01/2018
51/PC-VP 23/1/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 165/SNNPTNT ngày 18/01/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10