STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 03/QĐ-HĐND 13/3/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND xã Sơn Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 02/QĐ-HĐND 13/3/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Sơn Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 03/TB-HĐND 12/3/2018 Lịch làm việc của Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Phương án đầu tư Khu dân cư Đồng Bà Cầu và Khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 24/6/2014 và Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND huyện
4 01/BC-HĐND 12/3/2018 Tình hình tổ chức, hoạt động quý I năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018 của HĐND huyện
5 09/HĐND 9/3/2018 V/v đôn đốc gửi báo cáo phục vụ giám sát của Thường trực HĐND huyện
6 08/HĐND 9/3/2018 V/v đề xuất nội dung xây dựng Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện
7 02/TB-HĐND 5/2/2018 Danh sách lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Sơn Tây trực tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
8 07/KH-HĐND 30/1/2018 Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Phương án đầu tư Khu dân cư Đồng Bà Cầu và Khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây theo Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 02/6/2014 và Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện
9 06/CTr-HĐND 30/1/2018 Chương trình giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2018
10 04/HĐND 24/1/2018 Về việc tiếp tục chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện
11 03/HĐND 24/1/2018 V/v thực hiện gửi văn bản quy phạm pháp luật để kiểm tra
12 01/QĐ-HĐND 10/1/2018 Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện việc thực hiện Phương án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Bà Cầu và Khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây theo nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 26/4/2014 và Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND huyện
13 02/KH-HĐND 5/1/2018 Công tác của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
14 01/NQ-HDND 5/1/2018 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15 01/TB-HĐND 3/1/2018 Lịch tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND huyện Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 01/CTr-HĐND 3/1/2018 Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Sơn Tây năm 2018
17 15/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
18 14/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19 13/2017/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc thông qua kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
20 12/2017/NQ-HĐND 21/12/2017 Về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện quản lý năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10