Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
08/GM-HĐND 17/8/2017 Họp trực báo HĐND huyện
28/HĐND 15/8/2017 V/v điều chỉnh Nghi quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 của HĐND huyện
03/QĐ-HĐND 15/8/2017 Thành lập Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng giai đoạn 2014 - 2016
26/HĐND 7/8/2017 V/v báo cáo kết quả hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND cấp xã
08/NQ-HĐND 27/7/2017 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016 - 2021
07/NQ-HĐND 27/7/2017 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Thông qua Đề án phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2020
05/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng bền vững; bảo vệ, bồi bổ và phục sinh các nguồn nước; bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường cuộc sống dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; định hướng đến năm 2025
04/NQ-HĐND 27/7/2017 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
03/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
07/GM-HĐND 17/7/2017 Dự kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa V
06/BC-HĐND 12/7/2017 Đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện
25/HĐND 11/7/2017 V/v thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghi quyết thông qua Đề án thành lập Hợp tác xã dịch vụ huyện Sơn Tây
24/HĐND 11/7/2017 V/v thanh toán tiền hỗ trợ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017
23/HĐND 10/7/2017 V/v thẩm tra các báo cáo,tài liệu trình tại kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND huyện
22/HĐND 10/7/2017 V/v gửi ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp giữa năm 2017 ( kỳ họp thứ 4) HĐND huyện Khóa V
05/BC-HĐND 6/7/2017 Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ nguồn vôn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 - 2016
776/UBND 27/6/2017 V/v cho chủ trương lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện sửa chữa các công trình thủy lợi và thực hiện mô hình canh tác cây lúa nước xã Sơn Dung
06/GM-HĐND 27/6/2017 Họp thường kỳ giữa năm 2017
811/QĐ-UBND 26/6/2017 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường nội đồng Ra Lăng, thôn Đăk trên. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây
137/TB-UBND 21/6/2017 V/v thay đổi thời gian kiểm tra, giám sát và đánh giá triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, xã Sơn Lập
05/GM-HĐND 19/6/2017 Hội nghị trực báo Thường Trực HĐND, các Ban HĐND huyên, Tổ đại biểu HĐND huyện nhằm đánh giá tình hình và trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động 6 tháng đầu năm
709/UBND 8/6/2017 V/v cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
19/HĐND 6/6/2017 V/v báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND xã và đại biểu HĐND xã
04/BC-HĐND 6/6/2017 Tình hình tổ chức, hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND huyện
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10