Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
163/PC-VP 25/4/2017 Chuyển phòng Lao động Thương binh và Xã hội Kế hoạch số 22321/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
162/PC-VP 24/4/2017 Chuyển phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1050/STC-QLGCS ngày 19/4/2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
160/VP 20/4/2017 V.v truy cập và khai thác văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
155/PC-VP 19/4/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 702/SNNPTNT ngày 17/3/2017
154/PC-VP 19/4/2017 Chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 1497/STNMT ngày 17/4/2017
151/PC-VP 18/4/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 1445/STNMT ngày 13/4/2017
142/PC-VP 12/4/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và môi trường Công văn số 1132/STNMT ngày 07/4/2017
136/PC-VP 7/4/2017 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 392/SVHTTDL-DL ngày 03/4/2017 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc góp ý dự thảo Nghị quyết và dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
135/PC-VP 7/4/2017 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công văn số 474/SLĐTB&XH-VLTLĐ ngày 31/3/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất
128/VP 5/4/2017 V.v đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng
126/PC-VP 4/4/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1236/STNMT -QLĐĐ ngày 30/3/2017
108/PC-VP 21/3/2017 Chuyển Phòng Lao động Thương binh - Xã hội Công văn số 553/SLĐTBXH -NCC ngày 10/3/2017
106/GM-VP 20/3/2017 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
98/PC-VP 15/3/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 897/STNMT -TNN ngày 10/3/2017
97/PC-VP 14/3/2017 Chuyển phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 856/STNMT -TNN ngày 08/3/2017
55/PC-VP 21/2/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 332/SXD -KTKH ngày 15/2/2017
54/PC-VP 21/2/2017 Chuyển Phòng tài chính - Kế hoạch Công văn số 161/SKHĐT ngày 13/2/2017
53/PC-VP 21/2/2017 Chuyển phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 742/UBND ngày 15/2/2017
52/PC-VP 21/2/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 331/SNNPTNT ngày 16/2/2017
51/PC-VP 21/2/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 288/SGTVT ngày 16/2/2017
50/PC-VP 17/2/2017 Chuyển Phòng Y tế Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 13/2/2017
49/PC-VP 16/2/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 118/STTTT -BCVT ngày 13/2/2017
47/PC-VP 15/2/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 631/UBND -NC ngày 09/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
44/PC-VP 14/2/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 362/STC -DDT ngày 09/2/2017
43/PC-VP 14/2/2017 Chuyển phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 147/SKHĐT ngày 10/2/2017
  1    2    3    4    5    6