Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
446/PC-VP 22/8/2017 Chuyển Phòng Tài chính - kế hoạch Công văn số 2247/STC -NS ngày 18/8/2017
443/PC-VP 18/8/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1478/SNV-CCVC ngày 14/8/2017
439/PC-VP 17/8/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 4909/UBND-NNTNT ngày 11/8/2017
438/PC-VP 17/8/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2170/SGTVT -QLGT ngày 15/8/2017
436/PC-VP 17/8/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y Công văn số 2453/SNNPTNT ngày 11/8/2017
433/PV-VP 16/8/2017 Chuyển Phòng tư pháp Công văn số 646/STP -TTr ngày 11/8/2017
432/VP 16/8/2017 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 622/STP - PBGDPL ngày 11/8/2017
427/PC-VP 15/8/2017 Chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo Công văn số 1442/SGDĐT ngày 10/8/2017
426/PC-VP 15/8/2017 Chuyển Phòng Dân tộc Công văn số 472/BDT ngày 9/8/2017
425/PC-VP 15/8/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1525/SCT ngày 10/8/2017
424/PC-VP 15/8/2017 Chuyển Phòng Tài chính - kế hoạch Công văn số 4846/UBND-TH ngày 10/8/2017
423/PC-VP 15/8/2017 Chuyển Phòng Tài chính - kế hoạch Công văn số 4845/UBND-TH ngày 10/8/2017
422/PC-VP 15/8/2017 Chuyển Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công văn số 1395/CQLĐBIII ngày 4/8/2017
421/VP 14/8/2017 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo UBND huyện dự họp UBND tỉnh
420/PC-VP 11/8/2017 Chuyển Phòng Tài chính - kế hoạch Công văn số 4775/UBND-CNXD ngày 8/8/2017
419/PC-VP 11/8/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1514/SCT-QLMT ngày 8/8/2017
418/VP 10/8/2017 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của địa phương
417/PC-VP 10/8/2017 Chuyển Phòng Giáo dục - Đào tạo Công văn số 1419/SGDĐT -KHTC ngày 7/8/2017
416/PC-VP 10/8/2017 Chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo Công văn số 1426/SGDĐT -KHTC ngày 8/8/2017
413/PC-VP 9/8/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1424/SNV ngày 4/8/2017
412/PC-VP 9/8/2017 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 1014/SVHTT ngày 4/8/2017
411/PC-VP 9/8/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1216/SKHĐT - TH ngày 7/8/2017
410/PC-VP 9/8/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2294/SXD -ĐT&TH ngày 3/8/2017
409/PC-VP 9/8/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 2337/SNNPTNT ngày 01/8/2017
408/PC-VP 9/8/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2295/SXD - ĐT&TH ngày 3/8/2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10