Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
307/PC-VP 23/6/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1757/SXD -QLXD ngày 20/6/2017
304/PC-VP 23/6/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1123/SNV ngày 19/6/2017
303/PC-VP 23/6/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 800/SVHTT ngày 19/6/2017
302/PC-VP 22/6/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1456/SGTVT ngày 20/6/2017
300/VP 22/6/2017 V/v truy cập Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở
299/VP 22/6/2017 V/v truy cập và khai thác văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
297/PC-VP 22/6/2017 Chuyển phòng Kinh tế - hạ tầng Công văn số 1414/SGTVT ngày 16/6/2017
296/PC-VP 20/6/2017 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 1441/SLĐTBXH ngày 12/6/2017
295/PC-VP 19/6/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 915/SKHHĐ ngày 15/6/2017
293/PC-VP 19/6/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 3525/UBND-KT ngày 14/6/2017
291/PC-VP 19/6/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1730/SNNPTNT ngày 13/6/2017
290/PC-VP 19/6/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 2833/STNMT-QLĐ ngày 15/6/2017
289/PC-VP 16/6/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1387/SGTVT - QLGT ngày 14/6/2017
288/VP 16/6/2017 V/v ủy quyền xử lý công việc Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
287/PC-VP 15/6/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1072/SCT - QLMT ngày 08/6/2017
284/PC-VP 12/6/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1662/SNNPTNT ngày 07/6/2017
283/PC-VP 12/6/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1615/SNNPTNT ngày 01/6/2017
282/PC-VP 12/6/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 3346/UBND-NNTN ngày 07/6/2017
281/PC-VP 12/6/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1600/SXD ngày 8/6/2017
280/PC-VP 12/6/2017 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 1419/SLĐTBXH ngày 08/6/2017
279/PC-VP 12/6/2017 Chuyển Phòng Dân tộc Công văn số 319/BDT -CSDT ngày 05/6/2017
278/PC-VP 12/6/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1060/SNV ngày 8/6/2017
276/VP 12/6/2017 V/v rà soát, giới thiệu cán bộ nguyên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác để mời dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện
270/PC-VP 9/6/2017 Chuyển Phòng Dân tộc Công văn số 3323/UBND -KT ngày 05/6/2017
267/PC-VP 6/6/2017 Chuyển Phòng Y tế Công văn số 1146/SYT -TCCB ngày 01/6/2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10