Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
591/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn Công văn số 1599/SKHĐT-KTN ngày 13/10/2017
590/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 93/VPĐP ngày 13/10/2017
587/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1851/SNV-CCVC ngày 13/10/2017
586/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2718/SGTVT - QLGT ngày 12/10/2017
585/PC-VP 17/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 2710/STC -NS ngày 13/10/2017
583/PC-VP 16/10/2017 Chuyển phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 2608/SLĐTBXH ngày 11/10/2017
582/PC-VP 16/10/2017 Chuyển phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 2601/SLĐTBXH ngày 11/10/2017
581/PC-VP 16/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính -Kế hoạch Công văn số 2654/STC ngày 9/10/2017
578/PC-VP 16/10/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 4899/STNMT -MT ngày 11/10/2017
569/PC-VP 11/10/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 2892/SNNPTNT ngày 28/9/2017
564/PC-VP 9/10/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2651/SGTVT-VTPT ngày 4/10/2017
563/PC-VP 9/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 2627/STC-NS ngày 5/10/2017
555/VP 4/10/2017 V/v truy cập và khai thác văn bản trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ
554/PC-VP 4/10/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 4705/STNMT-MT ngày 29/9/2017
553/PC-VP 4/10/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 6032/UBND-KGVX ngày 29/9/2017
552/PC-VP 4/10/2017 Chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo Công văn số 1711/SGDĐT ngày 29/9/2017
548/PC-VP 2/10/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 5960/UBND-TH ngày 27/9/2017
547/PC-VP 2/10/2017 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 1249/SVHTT ngày 25/9/2017
546/PC-VP 2/10/2017 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 2853/SXD ngày 26/9/2017
545/PC-VP 2/10/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 4580/STNMT-MT ngày 22/9/2017
544/PC-VP 2/10/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 4612/STNMT -VP ngày 26/9/2017
543/PC-VP 29/9/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 5902/UBND-NNTn ngày 26/9/2017
542/TB-VP 29/9/2017 V/v bàn giao nhiệm vụ xử lý công việc trong thời gian đồng chí Phạm Thị Ngọc Vấn đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
540/PC-VP 29/9/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2536/SGTVT-QLGT ngày 26/9/2017
537/PC-VP 26/9/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1700/SNV ngày 20/9/2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10