STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 197/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 572/SGTVT ngày 20/3/2018
2 196/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 712/SXD ngày 20/3/2018
3 195/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 343/SKHĐT - TH ngày 21/3/2018
4 193/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 214/STTTT ngày 19/3/2018
5 192/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 584/SLĐTBXH ngày 19/3/2018
6 180/PC-VP 23/3/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 573/SLĐTBXH ngày 19/3/2018
7 175/PC-VP 21/3/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 548/STC ngày 20/3/2018
8 174/PC-VP 21/3/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 559/SLĐTBXH ngày 14/3/2018
9 173/PC-VP 21/3/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 1062/STNMT ngày 16/3/2018
10 172/PC-VP 21/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 438/SCT ngày 19/3/2018
11 171/PC-VP 21/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 522/SGTVT ngày 15/3/2018
12 170/PC-VP 21/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 530/SGTVT ngày 16/3/2018
13 169/PC-VP 20/3/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 722/SNNPTNT ngày 13/3/2018
14 166/PC-VP 19/3/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1312/UBND-TH ngày 15/3/2018
15 165/PC-VP 16/3/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 299/SKHĐ-TH ngày 14/3/2018
16 163/PC-VP 16/3/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 32/PCTTTKCN ngày 14/3/2018
17 162/PC-VP 16/3/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 974/STNMT -QLĐĐ ngày 09/3/2018
18 161/PC-VP 16/3/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1240/UBND-NC ngày 12/3/2018
19 157/PC-VP 15/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế Hạ tầng Thông báo số 175/TB-SKHCN ngày 09/3/2018
20 156/PC-Vp 15/3/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 64/BATGT ngày 06/3/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10