Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
   Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
757/PC-VP 14/12/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 6113/STNMT -VP ngày 11/12/2017
756/PC-VP 14/12/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 2286/SNV ngày 11/12/2017
752/PC-VP 13/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 3248/STC ngày 11/12/2017
751/PC-VP 13/12/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 3182/SGTVT ngày 04/12/2017
745/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn số 03/QPCTT ngày 7/12/2017
744/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 6054/STNMT ngày 07/12/2017
743/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 7598/UBND-TH ngày 08/12/2017
742/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1943/SKHĐT ngày 08/12/2017
741/PC-VP 12/12/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 244/BATGT -VP ngày 06/12/2017
740/PC-VP 11/12/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 2169/SNV ngày 28/11/2017
735/PC-VP 8/12/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 5926/STNMT ngày 30/11/2017
734/PC-VP 8/12/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 3654/SNNPTNT ngày 05/12/2017
732/PC-VP 8/12/2017 Chuyển phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 7532/UBND-TH ngày 05/12/2017
730/PC-VP 8/12/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 5968/STNMT ngày 01/12/2017
729/PC-VP 8/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1895/SKHĐT ngày 30/11/2017
728/PC-VP 8/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1883/SKHĐT ngày 29/11/2017
1530/UBND 8/12/2017 V/v quyết toán nguồn kinh phí do Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam hỗ trợ khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do mưu lũ năm 2016
727/VP 7/12/2017 V/v tham mưu giải quyết đề nghi của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
726/PC-VP 7/12/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 3173/STC ngày 01/12/2017
725/PC-VP 7/12/2017 Chuyển Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công văn số 3086/SXD ngày 04/12/2017
724/PC-VP 7/12/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 2255/SCT ngày 01/12/2017
723/PC-VP 6/12/2017 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 5923/STNMT-TNN ngày 30/11/2017
719/PC-VP 30/11/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1865/SKHĐT ngày 27/11/2017
716/PC-VP 29/11/2017 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 7254/KH-UBND ngày 23/11/2017
714/PC-VP 29/11/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tờ trì số 09-TTr-TĐTN ngày 21/11/2017
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10