STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 74/BC-UBND 22/3/2018 Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông đến Quý I năm 2018
2 472/QĐ-UBND 22/3/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho UBND các xã bốc xếp, vận chuyển gạo
3 470/QĐ-UBND 22/3/2018 Về việc bổ sung kinh phí cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ chuyển công tác theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ
4 384/UBND 22/3/2018 V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp
5 383/UBND 22/3/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về Giải thưởng môi trường
6 382/UBND 22/3/2018 V/v góp ý dự thảo quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý, sử dụng
7 381/UBND 22/3/2018 V/v tăng chuyến xe buýt, tuyến số 10(Quảng Ngãi - Sơn Tây)
8 380/UBND 22/3/2018 V/v tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
9 468/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Chinh
10 467/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Mai
11 466/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Nỏ
12 465/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Loài
13 464/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Văn Liết
14 463/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Lai
15 462/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Văn Chiên
16 461/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Văn Thuân
17 460/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Ruộng
18 459/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Hà Hồng Năm
19 458/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Văn Nít
20 457/QĐ-UBND 21/3/2018 Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội Ông(bà): Đinh Thị Biệt
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10