Ngày đưa:  11/11/2011 09:33:18 AM
Cấp Giấy chứng nhận bị thương.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:
            + Bước 1 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân hoặc người được ủy quyền hòan chỉnh; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã. Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH .
            + Bước 3: Phòng LĐ-TB và XH kiểm tra tính pháp lý, xem xét hồ sơ. Qua kiểm tra, nếu:
             Hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc nội dung sai sót thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ theo qui định; trường hợp không đủ điều kiện thì chuyển trả hồ sơ cho cấp xã.
             Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, tiến hành thẩm tra, xác minh, trình Hội đồng xét duyệt cấp huyện xem xét nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương, có văn bản kèm danh sách gửi về Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi xem xét và quyết định.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận hồ sơ tại UBND cấp xã.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm :
            + Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối tượng viết tay);
            + Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            + Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, Tổ (nếu có).
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người bị thương là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị do UBND cấp huyện quản lý; UBND cấp xã);
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp huyện;
            + Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1). Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương và một trong các giấy tờ sau :
            - Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ;
            - Biên bản xảy ra sự việc. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu không xét xử).
            - Giấy xác nhận họat động tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người bị thương cấp.
            + Đối với người bị thương trước 01/10/2005 chưa được hưởng chế độ thương tật trong trường hợp sau : Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc như: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước ngày 01/01/1995; phiếu chuyển thương, chuyển viện lúc bị thương, bệnh án điều trị khi bị thương; giấy ra viện khi bị thương.
            - Số lượng hồ sơ : 02 bộ.
            d. Thời hạn giải quyết: Không cụ thể.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu trợ cấp.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
            - Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            - Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
            - Chiến đấu, tiễu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, lùng bắt gián điệp, biệt kích; trực tiếp phục vụ chiến đấu: tải đạn, cứu thương, tải thương, bảo đảm giao thông liên lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa khi địch bắn phá;
            - Hoạt động cách mạng hoặc họat động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn tù đày không chịu khuất phục; kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vướt tù, vượt ngục;
            - Được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ;
            - Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.
            - Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
            - Bị tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; khi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước ngoài.
 
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.
           
 
 
 
 
Mẫu số 8-TĐ1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                            
..............ngày....... tháng....... năm 200....
 
BẢN KHAI CÁ NHÂN
 
Họ và tên :...................................................................... Năm sinh.............................................
Nguyên quán:.............................................................................................................................
Trú quán:....................................................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày......... tháng......... năm............ đến ngày......... tháng......... năm............
Cấp bậc................................. chức vụ:......................................................................................
Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:............................................................................
Bị địch bắt tù, đày ngày...... tháng...... năm........ đến ngày...... tháng...... năm..............................
Nơi bị tù:....................................................................................................................................
Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác......................................................................
Đã hưởng các chế độ:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Tuất liệt sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
- Người có công giúp đỡ cách mạng
- ................................................................................................................................................
Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):
+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng....................... Quyết định số:.......................... ngày................ tháng.................. năm................................................................................................................
+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.................... Quyết định số:......................... ngày.......... tháng............. năm.....................................................................................................................
 
   Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)                            Người khai
                                Ngày         tháng         năm                                              (Ký ghi rõ họ, tên)
                                 (Ký tên, đóng dấu)
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Vừa qua, UBND xã Sơn Bua tổ chức Hội nghị kỷ niệm 09 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có lãnh đạo Công an huyện phụ trách địa bàn xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, các đồng chí lãnh đạo các Hội đoàn thể xã.
Trong 2 ngày 20 – 21/8/2014, huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin thời sự về chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP ở địa phương; tuyên truyền về cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho các đối tượng là người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Chiều ngày 18/8/2014, Ban CHQS huyện Sơn Tây đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, do đồng chí Tô Cước - PCT Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Do - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong các ban, ngành, hội đoàn thể huyện và các xã trong huyện, các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện, Chỉ huy trưởng quân sự các xã...
Vừa qua để kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2014) và 9 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” Công an huyện Sơn Tây đã tổ chức hoạt động giao lưu bóng chuyền và bóng đá nam giữa lực lượng Công an và các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện nhằm nâng cao sức khỏe và phát động phong trào thi đua sôi nổi trong lực lượng công an nhân dân.
Vừa qua, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Tây đã tổ chức tập huấn kiến thức về chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới năm 2014. Ông Lê Văn Dương – Phó Chánh văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi.
Vừa qua Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm 2014 đã công bố danh sách thí các thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch tuyển dụng giáo viên năm 2014, Trước khi kỳ thi sát hạch diễn ra tất cả những thí sinh đủ điều kiện sẽ được tham gia ôn tập, riêng những thí sinh đã nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện sẽ không được tham gia ôn tập trong đợt này.
Sáng nay 8/8/2014, Đoàn công tác của tỉnh do PCT UBND tỉnh Phạm Trường Thọ dẫn đầu đã có buổi làm vệc với huyện Sơn Tây về công tác PCLB&TKCN và an toàn hồ đập trước mùa mưa bão đến, đồng thời đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực bờ đập thủy điện Đăkdrinh.
Ngày 06/8/2014 vừa qua, Nhân dân và cán bộ huyện Sơn Tây long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện (06/8/1994 – 06/8/2014), 55 năm Ngày giải phóng huyện nhà (05/9/1959 – 05/9/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Sáng 06/8/2014, tại khu quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Sơn Tây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sơn Tây đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện (06/8/1994 - 06/8/2014), 55 năm ngày giải phóng huyện Sơn Tây (05/9/1959 – 05/9/2014) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
Sáng ngày 29/072014, đồng chí Đinh Kà Để - Bí Thư Huyện ủy Sơn Tây đã có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân ở xã Sơn Màu. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong các ban, ngành hội đoàn thể xã và trên 200 người dân ở xã Sơn Màu đã tới dự.
Sơn Màu: Ra quân sửa chữa đường giao thông liên thôn.
Sơn Tây: Nghiệm thu, đưa vào sử dụng Nhà tình nghĩa.
Huyện Sơn Tây: Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ IV
Sơn Tây: Phổ biến thông tin thời sự cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Sơn Tây: Sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm.
Sơn Tây: Hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 9 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2014.
   Đăng nhập email
   Liên kết web
   Tiện ích