Ngày đưa:  11/11/2011 09:33:18 AM
Cấp Giấy chứng nhận bị thương.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:
            + Bước 1 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân hoặc người được ủy quyền hòan chỉnh; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã. Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH .
            + Bước 3: Phòng LĐ-TB và XH kiểm tra tính pháp lý, xem xét hồ sơ. Qua kiểm tra, nếu:
             Hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc nội dung sai sót thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ theo qui định; trường hợp không đủ điều kiện thì chuyển trả hồ sơ cho cấp xã.
             Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, tiến hành thẩm tra, xác minh, trình Hội đồng xét duyệt cấp huyện xem xét nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương, có văn bản kèm danh sách gửi về Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi xem xét và quyết định.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận hồ sơ tại UBND cấp xã.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm :
            + Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối tượng viết tay);
            + Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            + Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, Tổ (nếu có).
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người bị thương là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị do UBND cấp huyện quản lý; UBND cấp xã);
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp huyện;
            + Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1). Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương và một trong các giấy tờ sau :
            - Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ;
            - Biên bản xảy ra sự việc. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu không xét xử).
            - Giấy xác nhận họat động tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người bị thương cấp.
            + Đối với người bị thương trước 01/10/2005 chưa được hưởng chế độ thương tật trong trường hợp sau : Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc như: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước ngày 01/01/1995; phiếu chuyển thương, chuyển viện lúc bị thương, bệnh án điều trị khi bị thương; giấy ra viện khi bị thương.
            - Số lượng hồ sơ : 02 bộ.
            d. Thời hạn giải quyết: Không cụ thể.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu trợ cấp.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
            - Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            - Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
            - Chiến đấu, tiễu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, lùng bắt gián điệp, biệt kích; trực tiếp phục vụ chiến đấu: tải đạn, cứu thương, tải thương, bảo đảm giao thông liên lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa khi địch bắn phá;
            - Hoạt động cách mạng hoặc họat động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn tù đày không chịu khuất phục; kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vướt tù, vượt ngục;
            - Được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ;
            - Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.
            - Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
            - Bị tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; khi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước ngoài.
 
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.
           
 
 
 
 
Mẫu số 8-TĐ1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                            
..............ngày....... tháng....... năm 200....
 
BẢN KHAI CÁ NHÂN
 
Họ và tên :...................................................................... Năm sinh.............................................
Nguyên quán:.............................................................................................................................
Trú quán:....................................................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày......... tháng......... năm............ đến ngày......... tháng......... năm............
Cấp bậc................................. chức vụ:......................................................................................
Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:............................................................................
Bị địch bắt tù, đày ngày...... tháng...... năm........ đến ngày...... tháng...... năm..............................
Nơi bị tù:....................................................................................................................................
Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác......................................................................
Đã hưởng các chế độ:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Tuất liệt sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
- Người có công giúp đỡ cách mạng
- ................................................................................................................................................
Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):
+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng....................... Quyết định số:.......................... ngày................ tháng.................. năm................................................................................................................
+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.................... Quyết định số:......................... ngày.......... tháng............. năm.....................................................................................................................
 
   Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)                            Người khai
                                Ngày         tháng         năm                                              (Ký ghi rõ họ, tên)
                                 (Ký tên, đóng dấu)
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Văn bản báo cáo góp ý Nghị quyết (dự thảo) gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường), trước ngày 15/11/2015 để tổng hợp.
Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Sơn Tây phối hợp với 33 trường đại học, cao đẳng trên cả nước xác minh bằng tốt nghiệp của thí sinh tham gia dự tuyển.
Hội đồng tuyển dụng Giáo viên huyện Sơn Tây thông báo kết quả điểm xét truyển đối với thí sinh tham gia dự tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở của huyện năm 2014 (Có danh sách kèm theo).
Chiều ngày 07/2/2015, Hội CCB Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin quảng Ngãi và Sơn Tây
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, trong 2 ngày từ ngày 9 đến ngày 10/2/2015, Siêu thị Co.opMart Quảng Ngãi đã tổ chức Chương trình bình ổn giá trong dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 tại huyện Sơn Tây.
Vừa qua, tại các địa phương trong huyện đã tổ chức tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2014, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2015.
Nhằm tạo khí thế sôi nổi cho cán bộ và nhân dân Sơn Long bước vào năm mới Ất mùi 2015 với ước vọng mang lại nhiều thành công và thắng lợi mới.
Năm 2014, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Sơn Tây đã tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức 232 lượt tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện 402 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đã xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trong đó phạt cảnh cáo 9 trường hợp, những trường hợp còn lại xử phạt tiền, nộp vào ngân sách Nhà nước trên 276 triệu đồng.
Năm 2014 Huyện ủy Sơn Tây đã mở 09 lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho 541 học viên tham gia học tập, tổ chức bồi dưỡng, kết nạp được 83 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 1.112 đảng viên đạt 184,4 % so với kế hoạch.
Sáng ngày 28/12/2014, Đoàn từ thiện Chùa Phổ Hiền - Tịnh xá Ngọc Cơ - TP Đà Nẵng phối hợp với Mặt trận TQVN huyện Sơn Tây đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho người dân nghèo ở xã Sơn Mùa.
Sơn Tây: Hướng dẫn Tổng điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn giai đoạn 2016 – 2020.
Huyện Sơn Tây tiếp và làm việc với đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi
Sơn Tây: 07 tháng tù giam cho đối tượng trộm cắp tài sản
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Tây: Tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Những người thầy, cô giáo hết lòng vì học sinh vùng cao.
Nâng bước em đến trường.
   Đăng nhập email
   Liên kết web
   Tiện ích