Ngày đưa:  11/11/2011 09:33:18 AM
Cấp Giấy chứng nhận bị thương.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:
            + Bước 1 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân hoặc người được ủy quyền hòan chỉnh; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã. Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH .
            + Bước 3: Phòng LĐ-TB và XH kiểm tra tính pháp lý, xem xét hồ sơ. Qua kiểm tra, nếu:
             Hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc nội dung sai sót thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ theo qui định; trường hợp không đủ điều kiện thì chuyển trả hồ sơ cho cấp xã.
             Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, tiến hành thẩm tra, xác minh, trình Hội đồng xét duyệt cấp huyện xem xét nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương, có văn bản kèm danh sách gửi về Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi xem xét và quyết định.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận hồ sơ tại UBND cấp xã.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm :
            + Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối tượng viết tay);
            + Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            + Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, Tổ (nếu có).
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người bị thương là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị do UBND cấp huyện quản lý; UBND cấp xã);
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp huyện;
            + Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1). Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương và một trong các giấy tờ sau :
            - Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ;
            - Biên bản xảy ra sự việc. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu không xét xử).
            - Giấy xác nhận họat động tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người bị thương cấp.
            + Đối với người bị thương trước 01/10/2005 chưa được hưởng chế độ thương tật trong trường hợp sau : Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc như: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước ngày 01/01/1995; phiếu chuyển thương, chuyển viện lúc bị thương, bệnh án điều trị khi bị thương; giấy ra viện khi bị thương.
            - Số lượng hồ sơ : 02 bộ.
            d. Thời hạn giải quyết: Không cụ thể.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu trợ cấp.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
            - Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            - Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
            - Chiến đấu, tiễu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, lùng bắt gián điệp, biệt kích; trực tiếp phục vụ chiến đấu: tải đạn, cứu thương, tải thương, bảo đảm giao thông liên lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa khi địch bắn phá;
            - Hoạt động cách mạng hoặc họat động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn tù đày không chịu khuất phục; kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vướt tù, vượt ngục;
            - Được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ;
            - Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.
            - Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
            - Bị tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; khi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước ngoài.
 
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.
           
 
 
 
 
Mẫu số 8-TĐ1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                            
..............ngày....... tháng....... năm 200....
 
BẢN KHAI CÁ NHÂN
 
Họ và tên :...................................................................... Năm sinh.............................................
Nguyên quán:.............................................................................................................................
Trú quán:....................................................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày......... tháng......... năm............ đến ngày......... tháng......... năm............
Cấp bậc................................. chức vụ:......................................................................................
Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:............................................................................
Bị địch bắt tù, đày ngày...... tháng...... năm........ đến ngày...... tháng...... năm..............................
Nơi bị tù:....................................................................................................................................
Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác......................................................................
Đã hưởng các chế độ:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Tuất liệt sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
- Người có công giúp đỡ cách mạng
- ................................................................................................................................................
Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):
+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng....................... Quyết định số:.......................... ngày................ tháng.................. năm................................................................................................................
+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.................... Quyết định số:......................... ngày.......... tháng............. năm.....................................................................................................................
 
   Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)                            Người khai
                                Ngày         tháng         năm                                              (Ký ghi rõ họ, tên)
                                 (Ký tên, đóng dấu)
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Ngày 07/4/2014, Ban Điều phối Trung ương Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên có Công văn số 06/BĐPTW hướng dẫn tuyển dụng Hướng dẫn viên cộng đồng (CF)
Nhân dịp chào mừng ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, tiến tới Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V, vừa qua 24/3 huyện Sơn Tây sôi nổi tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ IV năm 2014.
Vừa qua, Chi cục đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ngãi có thông báo cảnh báo đối với đồ chơi trẻ em búp bê đầu trái cây và bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Trong sáng ngày 21/01/2014, nhiều đoàn hoạt động từ thiện của tỉnh đã về thăm và chúc tết đồng bào nghèo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Tây nhân dịp tết đến xuân về.
UBND huyện vừa có Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - năm 2014
Sáng nay 16/01/2014, ông Nguyễn Thái Hiệp – Trưởng Phòng dân tộc và tôn giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết và tặng 44 suất quà cho các già làng có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Tây.
Sáng 15/01/2014, Hội từ thiện và tình thương cùng gia đình Ông Nguyễn Ngọc Thạch Việt kiều Mỹ phối hợp với Hội chữ đỏ huyện Sơn Tây trao tặng 180 xuất quà tết cho đồng bào ở 3 xã Sơn Lập, Sơn Tinh và xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây.
Ngày 14/01/2014 Đoàn từ thiện phật giáo chùa Từ Phước Sa Huỳnh – Quảng Ngãi và Công ty thương mại Gia Phát – Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Tây trao tặng 300 xuất quà tết cho đồng bào ở hai xã, Sơn Liên và Sơn Mùa, huyện Sơn Tây.
Chiều 25/12, Ban từ thiện phật giáo Tịnh Thất Chơn Nguyên, quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng và công ty TNHH Ngô Quang Anh phối hợp cùng UBMTTQVN huyện Sơn Tây trao tặng 200 xuất quà cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, sạt lở núi ở xã Sơn Liên.
Trong 2 ngày (19 - 20/12), HĐND Sơn Tây đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và định hướng phát triển trong năm 2014. Về dự có Bà Đinh Thị Phương Lan – Phó Trưởng đoàn Đại biểu chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức On – Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, Đại biểu HĐND tỉnh, ứng cử tại địa bàn huyện Sơn Tây, ông Đinh Kà Để - Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tây, Chủ tọa Kỳ họp, cùng với 27/29 Đại biểu HĐND huyện Sơn Tây, khóa IV.
Sơn Long: Công bố quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới
Sơn Tây: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, khóa 9, hệ chính quy mở tại huyện Sơn Tây.
Sơn Tây: Hiệu quả từ lớp học ngoài giờ chính khóa.
Sơn Tây: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua năm 2013.
Huyện Ủy Sơn Tây: Hội nghị Ban Chấp hành huyện đảng bộ lần thứ 17
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Sơn Tây
   Đăng nhập email
   Liên kết web
   Tiện ích