Ngày đưa:  11/11/2011 09:33:18 AM
Cấp Giấy chứng nhận bị thương.

            a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:
            + Bước 1 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
            + Bước 2 : Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân hoặc người được ủy quyền hòan chỉnh; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.
            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã. Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH .
            + Bước 3: Phòng LĐ-TB và XH kiểm tra tính pháp lý, xem xét hồ sơ. Qua kiểm tra, nếu:
             Hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc nội dung sai sót thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ theo qui định; trường hợp không đủ điều kiện thì chuyển trả hồ sơ cho cấp xã.
             Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, tiến hành thẩm tra, xác minh, trình Hội đồng xét duyệt cấp huyện xem xét nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương, có văn bản kèm danh sách gửi về Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi xem xét và quyết định.
            b. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận hồ sơ tại UBND cấp xã.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm :
            + Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (đối tượng viết tay);
            + Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            + Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, Tổ (nếu có).
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người bị thương là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị do UBND cấp huyện quản lý; UBND cấp xã);
            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp huyện;
            + Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1). Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương và một trong các giấy tờ sau :
            - Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ;
            - Biên bản xảy ra sự việc. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu không xét xử).
            - Giấy xác nhận họat động tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người bị thương cấp.
            + Đối với người bị thương trước 01/10/2005 chưa được hưởng chế độ thương tật trong trường hợp sau : Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc như: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước ngày 01/01/1995; phiếu chuyển thương, chuyển viện lúc bị thương, bệnh án điều trị khi bị thương; giấy ra viện khi bị thương.
            - Số lượng hồ sơ : 02 bộ.
            d. Thời hạn giải quyết: Không cụ thể.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu trợ cấp.
            h. Lệ phí: Không.
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
            - Bản khai cá nhân (theo mẫu).
            - Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1)
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
            - Chiến đấu, tiễu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, lùng bắt gián điệp, biệt kích; trực tiếp phục vụ chiến đấu: tải đạn, cứu thương, tải thương, bảo đảm giao thông liên lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa khi địch bắn phá;
            - Hoạt động cách mạng hoặc họat động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn tù đày không chịu khuất phục; kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vướt tù, vượt ngục;
            - Được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế mà bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ;
            - Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.
            - Dũng cảm làm những công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
            - Bị tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; khi làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước ngoài.
 
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.
           
 
 
 
 
Mẫu số 8-TĐ1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                            
..............ngày....... tháng....... năm 200....
 
BẢN KHAI CÁ NHÂN
 
Họ và tên :...................................................................... Năm sinh.............................................
Nguyên quán:.............................................................................................................................
Trú quán:....................................................................................................................................
Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày......... tháng......... năm............ đến ngày......... tháng......... năm............
Cấp bậc................................. chức vụ:......................................................................................
Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:............................................................................
Bị địch bắt tù, đày ngày...... tháng...... năm........ đến ngày...... tháng...... năm..............................
Nơi bị tù:....................................................................................................................................
Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác......................................................................
Đã hưởng các chế độ:
- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
- Tuất liệt sĩ
- Người hoạt động kháng chiến
- Người có công giúp đỡ cách mạng
- ................................................................................................................................................
Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):
+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng....................... Quyết định số:.......................... ngày................ tháng.................. năm................................................................................................................
+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng.................... Quyết định số:......................... ngày.......... tháng............. năm.....................................................................................................................
 
   Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)                            Người khai
                                Ngày         tháng         năm                                              (Ký ghi rõ họ, tên)
                                 (Ký tên, đóng dấu)
Các tin tức khác
Xem các tin khác
Trong những năm qua được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nên bộ mặt nông thôn miền núi huyện Sơn Tây có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, Sơn Tây không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm đáng kể,...
Ngày 22/7//2014, Đảng ủy xã Sơn Bua tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014. Ông Đinh Văn Rơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy đã về dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng các vị Huyện ủy viên phụ trách địa bàn xã.
Sáng nay, 16/7/2014 HĐND huyện Sơn Tây, khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tổ chức Khai mạc Kỳ họp lần thứ 10 đánh giá tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014. Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã trong huyện cùng 24/29 Đại biểu HĐND huyện khóa IV.
Sáng ngày 14/7/2014 Đoàn Đại biểu Quốc Hội do ông Mã Điền Cư – Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội và Bà Đinh Thị Phương Lan – Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây. Về dự tại buổi tiếp xúc có trên 100 cử tri trong toàn xã
Ngày 8/7, Hội liên hiệp Phữ nữ Việt Nam huyện Sơn Tây tổ chức Hội thi Kiến thức mẹ - Sức khỏe con năm 2014.
Cùng chung khí thế rạo rực, hân hoan với cán bộ và nhân dân xã Sơn Lập, sáng ngày 25/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã Sơn Lập cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày tái lập xã (23/6/1999 – 23/6/2014).
Sáng nay 03/7/2014 Tại thôn ĐắkTrên xã Sơn Dung, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây phối hợp với Ban Quản Lý chương trình phát triển vùng huyện Sơn Tây tổ chức buổi kích hoạt vệ sinh tổng thể chương trình nước sạch vệ sinh môi trường do cộng đồng làm chủ cho người dân ở xã Sơn Dung – Sơn Tây.
Sáng 23/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Sơn Bua cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày tái lập xã (23/6/1999 – 23/6/2014).
Sáng ngày 06/06 UBND xã Sơn Dung tổ chức hội triển khai, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, công an viên, Mặt trận thôn của 06 thôn trong xã và tổ hòa giải của xã.
Ngày 15/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Sơn Tây hôm nay
UBND xã Sơn Bua: Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân.
Đảng ủy xã Sơn Bua: Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2014.
HĐND huyện Sơn Tây, khóa IV nhiệm kỳ 2011 - 2016: Kỳ họp lần thứ 10
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây.
Huyện ủy Sơn Tây: Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 18
   Đăng nhập email
   Liên kết web
   Tiện ích