STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 994/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nhít)
2 993/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nguôn)
3 992/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Thì)
4 991/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Câu)
5 990/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Hạnh)
6 989/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Oanh)
7 988/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nạn Nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Màu, nhiệm kỳ 2018 - 2023
8 987/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Màu, nhiệm kỳ 2018 - 2023
9 986/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Dung, nhiệm kỳ 2018 - 2023
10 985/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Tân, nhiệm kỳ 2018 - 2023
11 984/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Dung, nhiệm kỳ 2018 - 2023
12 973/UBND 22/5/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
13 970/UBND 22/5/2018 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018
14 969/UBND 22/5/2018 V/v cho chủ trương di dời đường điện 22kV nằm trong phạm vi thi công công trình Khu dân cư Đồng Bà Cầu và khu dân cư B19 thuộc xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
15 968/UBND 22/5/2018 V/v nhập liệu phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
16 967/UBND 22/5/2018 V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy
17 966/UBND 22/5/2018 V/v thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình giữa hai kỳ họp (tháng 4/2018)
18 965/UBND 22/5/2018 V/v nâng ngạch lương cho cán bộ, công chức cấp xã
19 964/UBND 22/5/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018
20 963/UBND 22/5/2018 V/v triển khai thực hiện công trình dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2018 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10