STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 01/KH-BCĐNTM 9/5/2018 Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến hết quý I năm 2018 trên địa bàn huyện Sơn Tây
2 106/BC-UBND 18/4/2018 Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây
3 103/BC-UBND 17/4/2018 Về việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2017
4 470/UBND 12/4/2018 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng kế hoạch vốn đầu tư từ các CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 theo quý
5 380/HD-SVHTTDL 28/3/2018 Thực hiện Tiêu chí xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa đến 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 429a/QĐ-UBND 15/3/2018 V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018(Nguồn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh)
7 290/QĐ-UBND 26/2/2018 Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 (thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới)
8 2829/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
9 415/BC-UBND 29/12/2017 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
10 371/BC-UBND 4/12/2017 Tình hình phát triển ngành nghề nông thôn năm 2017
11 1403/UBND 9/11/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao;điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu.
12 311/BC-UBND 23/10/2017 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tây
13 1645/QĐ-UBND 29/9/2017 V/v giao nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2017 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2018 - 2019 Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)
14 1472/QĐ-UBND 20/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
15 1471/QĐ-UBND 20/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
16 1470/QĐ-UBND 20/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
17 145/GM-UBND 19/9/2017 Tập huấn cho cán bộ xây dựng Nông thôn mới các cấp
18 1336/QĐ-UBND 7/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
19 1335/QĐ-UBND 7/9/2017 Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
20 1334/QĐ-UBND 7/9/2017 Ban hành Quy định quản lý và xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới xã Sơn lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6