STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 996/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Văn Phết)
2 995/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Mía)
3 994/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nhít)
4 993/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nguôn)
5 992/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Thì)
6 991/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Câu)
7 990/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Hạnh)
8 989/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Oanh)
9 935/UBND 17/5/2018 V/v điều chỉnh, bổ sung nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
10 135/BC-UBND 17/5/2018 Tình hình cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo (MIS POSASOFT)
11 938/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Trần Hữu Phước)
12 937/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Văn Đá)
13 936/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nia)
14 935/QĐ-UBND 14/5/2018 V/v dừng trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh A Mua)
15 931/QĐ-UBND 10/5/2018 Về việc phê duyệt danh sách (đợt 2) hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
16 928/QĐ-UBND 10/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Kiếp)
17 927/QĐ-UBND 10/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Vinh)
18 926/QĐ-UBND 10/5/2018 V/v điều chỉnh hệ số cho đối tượng BTXH (Đinh Văn Híp)
19 925/QĐ-UBND 10/5/2018 V/v điều chỉnh hệ số cho đối tượng BTXH (Đinh Thị Lan)
20 924/QĐ-UBND 10/5/2018 V/v điều chỉnh hệ số cho đối tượng BTXH (Đinh Thị Thương)
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10