STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 970/UBND 22/5/2018 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018
2 33/BC-UBND 12/2/2018 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017
3 38/UBND 11/1/2018 V/v đăng ký giao chi tiết dự toán chi từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 (Chương trình 30a)
4 2827/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội. Địa điểm thực hiện: Thôn Huy Ra Lùn và Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
5 2826/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống cây Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
6 2825/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống cây ăn quả và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
7 2824/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống lúa, phân bón và công cụ sản xuất. Địa điểm thực hiện: Thôn Tu La và thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây
8 2823/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
9 2822/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Bò cái nội. Địa điểm thực hiện: Thôn Gò Lã và thôn Đăk Trên, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
10 2820/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại thôn Tu La và Huy Ra Long xã Sơn Mùa (dự án trồng trọt)
11 2819/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống cây ăn quả và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Long, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
12 2818/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên. Địa điểm thực hiện: Thôn Tang Tong, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
13 2817/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên. Địa điểm thực hiện: thôn Nước Vương, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
14 2816/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Doa, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây
15 2814/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại Thôn Huy em, xã Sơn Mùa(dự án trồng trọt)
16 2813/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại Thôn Huy em, xã Sơn Mùa(dự án lâm nghiệp)
17 2812/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Gò Lã, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
18 2811/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Đăk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
19 2810/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Tiểu Dự án 3; Dự án 1 thuộc Chương trình 30a năm 2017 thực hiện tại Thôn Huy Ra Lung và Huy Ra Long, xã Sơn Mùa(dự án chăn nuôi)
20 2807/QĐ-UBND 30/12/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng giống Cau hàng niên và phân bón. Địa điểm thực hiện: Thôn Nước Tang, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10