STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 26/TB-UBND 18/5/2018 Kết luận của đồng chí Lê Văn Tùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về bồi thường thu hồi đất Dự án Thủy điện Sơn Trà I
2 846/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Mong. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
3 845/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Quảng. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
4 844/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Sông. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
5 843/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Tâm. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
6 842/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Trang. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
7 841/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Trẩy. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
8 840/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Trong. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
9 839/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồ thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà: Đinh Văn Út. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
10 838/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Lê Khắc Tuấn Huy. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
11 837/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Nguyễn Bá Ngọc. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
12 836/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Nguyễn Thị Tâm. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
13 835/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồ thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Võ Minh Bình. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
14 834/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồ thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Thị Bĩa. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
15 833/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồ thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Nguyễn Tấn Sơn. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
16 832/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồ thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Lập. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
17 831/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồ thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Hạnh. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
18 830/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đinh Văn Đua(1990). Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
19 829/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Cao Văn Chung. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
20 828/QĐ-UBND 20/4/2018 V/v bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(bà): Đặng Văn Tý. Địa điểm: xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10