STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 992/UBND-VX 25/5/2018 Báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 (Đề cương và Biểu mẫu được đăng trên mục TÀI LIỆU CHIA SẼ của Cổng thông tin điện tử huyện)
2 989/UBND 24/5/2018 V/v cho chủ trương tổng kết năm học 2017 - 2018
3 952/UBND 21/5/2018 V/v phối hợp bảo đảm an toàn cho Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019
4 951/UBND 21/5/2018 V/v cho chủ trương tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa dân tộc
5 949/UBND 21/5/2018 V/v thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2018 - 2019
6 948/UBND 21/5/2018 V/v rà soát số lượng được hỗ trợ gao theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
7 947/UBND 21/5/2018 V/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI)
8 929/UBND 17/5/2018 V/v triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019
9 957/QĐ-UBND 16/5/2018 V/v phê duyệt bổ sung danh sách học sinh bán trú học kỳ II, năm học 2017 - 2018 cho trường THCS Sơn Mùa
10 950/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Tinh năm học 2017 - 2018
11 949/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTNT THCS Sơn Tây năm học 2017 - 2018
12 948/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Dung năm học 2017 - 2018
13 947/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Long năm học 2017 - 2018
14 946/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Liên năm học 2017 - 2018
15 945/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Tân năm học 2017 - 2018
16 944/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Mùa năm học 2017 - 2018
17 943/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Lập năm học 2017 - 2018
18 942/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT THCS Sơn Màu năm học 2017 - 2018
19 941/QĐ-UBND 15/5/2018 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở Trường PT DTBT TH&THCS Sơn Bua năm học 2017 - 2018
20 343/PC-VP 10/5/2018 Chuyển Trung tâm GDNN-GDTX Công văn số 598/SGDĐT ngày 03/5/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10