STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 996/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Văn Phết)
2 995/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Mía)
3 994/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nhít)
4 993/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Nguôn)
5 992/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Thì)
6 991/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Câu)
7 990/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Hạnh)
8 989/QĐ-UBND 22/5/2018 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội (Đinh Thị Oanh)
9 988/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nạn Nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Màu, nhiệm kỳ 2018 - 2023
10 987/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Màu, nhiệm kỳ 2018 - 2023
11 986/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Sơn Dung, nhiệm kỳ 2018 - 2023
12 985/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Tân, nhiệm kỳ 2018 - 2023
13 984/QĐ-UBND 22/5/2018 Phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Sơn Dung, nhiệm kỳ 2018 - 2023
14 982/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Phan Huỳnh Sơn
15 976/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Tâm
16 975/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Hồng Hà
17 974/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Thị Py
18 973/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Trây
19 972/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Đinh Văn Phước
20 971/QĐ-UBND 18/5/2018 V/v nâng bậc lương thường xuyên cho ông Trương Công Phú
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10