STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 343/PC-VP 6/7/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 194/CSKVMT ngày 23/6/2017
2 334/PC-VP 5/7/2017 Chuyển Phòng Tài chính- Kế hoạch Công văn số 1821/STC -NS ngày 30/6/2017
3 317/PC-VP 27/6/2017 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1155/SNV - CCVC ngày 23/6/2017
4 293/PC-VP 19/6/2017 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 3525/UBND-KT ngày 14/6/2017
5 217/PC-VP 19/5/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1363/SNNPTNT ngày 10/5/2017
6 215/PC-VP 19/5/2017 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 886/SCT ngày 16/5/2017
7 175/PC-VP 9/5/2017 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 2566/UBND-NNTN ngày 04/5/2017
8 39/2016/TT-BLĐTB&XH 10/1/2017 Hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
9 533/PC-VP 6/12/2016 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 3899/SGTVT-KCHT ngày 29/11/2016 của Sở Giao thông Vận tải
10 522/PC-VP 28/11/2016 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 4086/STNMT ngày 23/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường
11 188/2014/TT-BTC 10/12/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
12 105/2013/TT-BTC 7/8/2014 Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt vàkinh phí từ ngân sách NN bảo đảm hoạt động của các LLVT xử phạt vi phạm hành chính
13 104/2014/TT-BTC 7/8/2014 Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước