STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 402/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2179/STNMT ngày 22/5/2018
2 399/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1136/STC-TTr ngày 23/5/2018
3 398/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 714/SKHĐT-KTN ngày 23/5/2018
4 396/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 911/SCT ngày 22/5/2018
5 395/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 906/SCT ngày 22/5/2018
6 394/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1512/SNNPTNT ngày 21/5/2018
7 392/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Ban quản lý dự án Công văn số 1095/STC ngày 18/5/2018
8 390/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 673/STP ngày 21/5/2018
9 389/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 875/SCT ngày 21//2018
10 388/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 873/SCT ngày 21/5/2018
11 387/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn số 449/HD-STTTT ngày 17/5/2018
12 385/PC-VP 23/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên - Môi trường Công văn số 2031/STNMT ngày 14/5/2018
13 384/PC-Vp 23/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 838/SCT ngày 16/5/2018
14 380/PC-VP 22/5/2018 Chuyển Phòng Lao động - Thương binh xã Xã hội Kế hoạch số 1163/KH-SLĐTBXH ngày 18/5/2018
15 377/PC-VP 21/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 2639/UBND ngày 14/5/2018
16 376/PC-VP 21/5/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 893/SNV ngày 14/5/2018
17 375/PC-vp 21/5/2018 Chuyển Phòng Văn hóa - Thông tin Công văn số 433/STTTT ngày 15/5/2018
18 373/PC-VP 18/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1064/SGTVT ngày 15/5/2018
19 372/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 1361/SNNPTNT ngày 08/5/2018
20 368/PC-VP 16/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1008/STC ngày 01/5/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10