STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 992/UBND-VX 25/5/2018 Báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 (Đề cương và Biểu mẫu được đăng trên mục TÀI LIỆU CHIA SẼ của Cổng thông tin điện tử huyện)
2 991/UBND 25/5/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết siis 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
3 990/UBND 25/5/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018(bổ sung)
4 989/UBND 24/5/2018 V/v cho chủ trương tổng kết năm học 2017 - 2018
5 988/UBND 24/5/2018 V/v góp ý"Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi"
6 987/UBND 24/5/2018 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
7 986a/UBND 24/5/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện và biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
8 986/UBND 24/5/2018 V/v góp ý Quy hoạch hệ thống rừng giống và vườn ươm giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9 985/UBND 24/5/2018 V/v giao nhiệm vụ kế toán tại cơ quan hành chính
10 984/UBND 24/5/2018 V/v cho chủ trương Trường Mầm non Đăkđrinh tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi tham quan
11 982/UBND 24/5/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại các Công văn số: 582/UBND -NNTN ngày 30/01/2018 và 2511/UBND-NNTN ngày 08/5/2018
12 981/UBND 24/5/2018 V/v thành lập nhóm giám sát cộng đồng, Hợp phần xây dựng Cầu dân sinh, dự án LRAMP
13 980/UBND 23/5/2018 V/v phê bình các đơn vị, địa phương không báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
14 979/UBND 23/5/2018 V/v tham mưu báo cáo giải trình về đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu DC5 thành đất giáo dục
15 978/UBND 23/5/2018 V/v góp ý dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16 977/UBND 23/5/2018 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị Quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 976/UBND 23/5/2018 V/v phối hợp đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ Khai mạc Đại hội TDTT huyện Sơn Tây lần thứ V - 2018
18 975/UBND 23/5/2018 V/v tham dự Hội thảo đầu vườn, tư vấn vay vốn trồng và chăm sóc mắc ca tại huyện Sơn Tây
19 974/UBND 23/5/2018 V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức dạy ôn tập và thi tiếp cận tốt nghiệp THPT năm 2018
20 973/UBND 22/5/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10