STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 01/NQ-HDND 5/1/2018 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 15/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 14/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 13/2017/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc thông qua kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020
5 12/2017/NQ-HĐND 21/12/2017 Về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện quản lý năm 2018
6 11/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018
7 10/2017/NQ-HĐND 21/12/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện
8 09/2017/NQ-HĐND 21/12/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
9 08/NQ-HĐND 27/7/2017 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 07/NQ-HĐND 27/7/2017 Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
11 06/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Thông qua Đề án phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Sơn Tây giai đoạn 2017 - 2020
12 05/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng bền vững; bảo vệ, bồi bổ và phục sinh các nguồn nước; bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường cuộc sống dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; định hướng đến năm 2025
13 04/NQ-HĐND 27/7/2017 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
14 03/2017/NQ-HĐND 27/7/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
15 02/NQ-HĐND 4/5/2017 V.v điều chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 01/NQ-HĐND 25/4/2017 V.v điều chuyển sinh họat Tổ đại biểu HĐND huyện Sơn Tây khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17 23/NQ-HĐND 26/12/2016 Về chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa V
18 22/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 Về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện quản lý năm 2017
19 21/NQ-HĐND 22/12/2016 V.v phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2017
20 20/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
  1    2    3    4