STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 467/PC-VP 21/6/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 553/SKHCN ngày 18/6/2018
2 466/PC-VP 19/6/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1117/SCT ngày 14/6/2018
3 465/PC-VP 19/6/2018 Chuyển Phòng Dân tộc Công văn số 3395/UBND-KT ngày 14/6/2018
4 464/PC-VP 18/6/2018 Chuyển Phòng Lao động thương binh và Xã hội Công văn số 1430/LĐTBXH ngày 13/6/2018
5 463/PC-VP 18/6/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1130/SNV ngày 13/6/2018
6 462/PC-VP 18/6/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1139/SNV ngày 14/6/2018
7 461/PC-VP 18/6/2018 Chuyển Phòng Nội vụ Công văn số 1158/SNV ngày 15/6/2018
8 459/PC-VP 18/6/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1371/STC ngày 14/6/2018
9 457/PC-VP 15/6/2018 Chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Công văn số 3404/UBND ngày 14/6/2018
10 456/PC-VP 14/6/2018 Chuyển Phòng Dân tộc Công văn số 3357/UBND ngày 12/6/2018
11 454/PC-VP 14/6/2018 Chuyển Phòng Dân tộc Kế hoạch số 334/KH-BDT ngày 12/6/2018
12 453/PC-VP 14/6/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Công văn số 760/STP ngày 12/6/2018
13 451/PC-VP 13/6/2018 Chuyển Phòng Tư pháp Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08/6/2018
14 449/PC-VP 13/6/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 821/SKHĐT ngày 07/6/2018
15 448/PC-VP 13/6/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2545/STNMT ngày 07/6/2018
16 447/PC-VP 13/6/2018 Chuyển Phòng Văn hóa và Thông tin Công văn số 637/STTTT ngày 08/6/2018
17 446/PC-VP 13/6/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 829/SKHĐT ngày 08/6/2018
18 445/PC-VP 13/6/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 1647/SXD ngày 07/6/2018
19 444/PC-VP 12/6/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 3162/UBND ngày 05/6/2018
20 441/PC-VP 11/6/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 3198/UBND ngày 6/6/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10