STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 992/UBND-VX 25/5/2018 Báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 (Đề cương và Biểu mẫu được đăng trên mục TÀI LIỆU CHIA SẼ của Cổng thông tin điện tử huyện)
2 991/UBND 25/5/2018 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết siis 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
3 990/UBND 25/5/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2018(bổ sung)
4 73/GM-UBND 25/5/2018 Họp bàn giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/2/2011
5 72/GM-UBND 25/5/2018 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em huyện Sơn Tây năm 2018
6 71/GM-UBND 25/5/2018 Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung Chương trình Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao
7 402/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường Công văn số 2179/STNMT ngày 22/5/2018
8 399/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 1136/STC-TTr ngày 23/5/2018
9 398/PC-VP 25/5/2018 Chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Công văn số 714/SKHĐT-KTN ngày 23/5/2018
10 989/UBND 24/5/2018 V/v cho chủ trương tổng kết năm học 2017 - 2018
11 988/UBND 24/5/2018 V/v góp ý"Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi"
12 987/UBND 24/5/2018 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
13 986a/UBND 24/5/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện và biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
14 986/UBND 24/5/2018 V/v góp ý Quy hoạch hệ thống rừng giống và vườn ươm giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
15 985/UBND 24/5/2018 V/v giao nhiệm vụ kế toán tại cơ quan hành chính
16 984/UBND 24/5/2018 V/v cho chủ trương Trường Mầm non Đăkđrinh tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi tham quan
17 983/KH-UBND 24/5/2018 Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Sơn Tây năm 2018
18 982/UBND 24/5/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại các Công văn số: 582/UBND -NNTN ngày 30/01/2018 và 2511/UBND-NNTN ngày 08/5/2018
19 981/UBND 24/5/2018 V/v thành lập nhóm giám sát cộng đồng, Hợp phần xây dựng Cầu dân sinh, dự án LRAMP
20 396/PC-VP 24/5/2018 Chuyển Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công văn số 911/SCT ngày 22/5/2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10