Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 236/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 09/6/2022) 01-07-2022
2 235/BC-UBND Tình hình quản lý và triển khai công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện Sơn Tây 01-07-2022
3 1663/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 của Trường Phổ thông DTNT THCS Sơn Tây 01-07-2022
4 71/GM-UBND Họp thành viên UBND huyện để thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 9 (kỳ họp HĐND huyện thường kỳ giữa năm 2022) và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 01-07-2022
5 742/UBND V/v bổ sung nội dung kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 30-06-2022
6 62/KH-UBND Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Sơn Tây 30-06-2022
7 744/UBND V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc 30-06-2022
8 70/GM-UBND Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm; triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng cuối năm 2022 30-06-2022
9 750/UBND V/v xây dựng Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Chỉ số thành phần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 30-06-2022
10 231/BC-UBND Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Sơn Tây 30-06-2022
11 233/BC-UBND Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND huyện, khóa VI 30-06-2022
12 61/KH-UBND Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
13 65/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bạch Ngọc Thêm - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết 29-06-2022
14 226/BC-UBND Số liệu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 29-06-2022
15 229/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
16 230/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 29-06-2022
17 1575/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Công Minh 28-06-2022
18 740/UBND V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số 28-06-2022
19 1525a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Hoàng Kỳ 28-06-2022
20 1525b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Nhật Hữu 28-06-2022
21 68/GM-UBND Mời họp thống nhất nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện (20/7/1957 - 20/7/2022), 28-06-2022
22 737/UBND V/v tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, kiềm chế TNGT trong 6 tháng cuối năm 2022. 28-06-2022
23 738/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu 28-06-2022
24 1639/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Hôm 28-06-2022
25 1586/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Chanh 28-06-2022
26 1587/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Síu 28-06-2022
27 1588/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Tận 28-06-2022
28 1589/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Xuân Sơn 28-06-2022
29 1590/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Mót 28-06-2022
30 1591/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Hà Ly 28-06-2022
31 1592/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐNDcủa HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Trần Xuân Nhu 28-06-2022
32 1593/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Hà 28-06-2022
33 1594/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông A Lương 28-06-2022
34 1599/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Bui 28-06-2022
35 1600/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Sâu 28-06-2022
36 1601/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Bao 28-06-2022
37 1602/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Vy Văn kỳ 28-06-2022
38 1603/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Hóa 28-06-2022
39 1604/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Dũng 28-06-2022
40 1605/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Ía 28-06-2022
41 1606/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Tim 28-06-2022
42 1607/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Huyền 28-06-2022
43 1608/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Mai 28-06-2022
44 1609/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Bình 28-06-2022
45 1610/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Lửa 28-06-2022
46 731/UBND V/v đề xuất nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trong tháng 7/2022 28-06-2022
47 1619/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Thền 28-06-2022
48 1620/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Săng 28-06-2022
49 1627/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Bần 28-06-2022
50 1628/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Thanh 28-06-2022
51 1629/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Bích 28-06-2022
52 1630/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Lườm 28-06-2022
53 1631/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Bù 28-06-2022
54 1632/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Lốp 28-06-2022
55 1633/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Mù 28-06-2022
56 1640/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Lâm 28-06-2022
57 1563/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Hố 28-06-2022
58 1641/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Như Trai 28-06-2022
59 1564/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Ka Nhiên 28-06-2022
60 1642/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Hiền 28-06-2022
61 1566/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Hà Thị Minh 28-06-2022
62 1643/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Nhân 28-06-2022
63 1644/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Út 28-06-2022
64 1565/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Lành 28-06-2022
65 1645/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Phương Đắp 28-06-2022
66 1646/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Liêu 28-06-2022
67 1647/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Thiếu 28-06-2022
68 1648/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐNDcủa HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Uôn 28-06-2022
69 1649/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hàm Đường 28-06-2022
70 1650/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Tâm 28-06-2022
71 1651/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Trường 28-06-2022
72 1652/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Thăm 28-06-2022
73 1569/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đinh Văn Nô 28-06-2022
74 1576/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Quyên 28-06-2022
75 1653/QĐ-UBND Về việc xếp mức hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với bà Đinh Thị Diên 28-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2530

Tổng số lượt xem: 5245110

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn