Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ...

  Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 huyện Sơn Tây gồm 94 thí sinh, trong đó: Bậc Mầm non 28 thí sinh, bậc Tiểu học 24 thí sinh, bậc THCS 42 thí sinh.

 • THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2021 và thực...

  UBND huyện Sơn Tây thông báo một số nội dung sau:

   

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả thi chính thức môn nghiệp vụ...

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

 • THÔNG BÁO Kết quả chấm phúc khảo thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo...

  Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 20/04/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021;

  Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 huyện Sơn Tây. Hội đồng xét tuyển giáo viên huyện Sơn Tây thông báo Điểm chấm phúc khảo thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2021 huyện Sơn Tây được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Sơn Tây tại địa chỉ: sontay.quangngai.gov.vn (có danh sách kèm theo).

 • THÔNG BÁO Điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2021 huyện...

  Hội đồng xét tuyển giáo viên huyện Sơn Tây thông báo:

  1. Điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2021 (Kèm theo danh sách đăng trên cổng thông tin điện tử huyện Sơn Tây tại địa chỉ: sontay.quangngai.gov.vn).

  2. Hội đồng xét tuyển giáo viên huyện Sơn Tây nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo của thí sinh từ 8 giờ 30 phút ngày 26/01/2022 đến 17 giờ ngày 11/02/2022 (trong giờ làm việc; thời gian trên không bao gồm những ngày nghỉ) tại cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Sơn Tây (có mẫu đơn kèm theo). Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên. Lệ phí phúc khảo 150.000 đồng/01 bài thi.

  Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng xét tuyển giáo viên huyện Sơn Tây (cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

  Hội đồng xét tuyển giáo viên huyện Sơn Tây thông báo đến thí sinh dự thi biết thực hiện.

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển giáo viên huyện...

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN HUYỆN SƠN TÂY

  Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thị hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc tổ chức xét tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021;

  Theo đề nghị của Thành viên Hội đồng xét tuyển,

 • THÔNG BÁO Danh sách phân chia phòng thi, số báo danh của thí sinh...

  Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021;

  Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2021;

 • THÔNG BÁO Về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 trong thi...

  Ngày 30/12/2021, Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021 huyện Sơn Tây có Thông báo số 10/TB-HĐXT về việc triệu tập và tổ chức thi tuyển giáo viên (vòng 2) năm 2021 huyện Sơn Tây. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong quá trình tổ chức thi tuyển (vòng 2). Hội đồng xét tuyển thông báo bổ sung một số nội dung như sau:

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự...

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

   Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

  Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc tổ chức xét tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021;

  Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021.

   

 • THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (vòng 2) kỳ thi...

  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

   Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2021;

  Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2021;

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 975

Tổng số lượt xem: 4640425

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn